Datum van toepassing: …. / …. / ……

1. Identiteits- en contactgegevens van de betrokkene

Voornaam Achternaam

:

 

T.R. ID/paspoort/ID

Zijn nummer

:

 

Adres voor service

:

 

Mobiele telefoon

:

 

Telefoonnummer

:

 

Faxnummer

:

 

E-mailadres

:

 

Jouw relatie

:

Klant:

Arbeider:

Ander:

Het antwoord ligt bij jou

Meldingsmethode

:

Mail:

eMail:

Fax:

2. Onderwerp van claim

U kunt uw verzoek met betrekking tot persoonlijke gegevens schrijven via het onderstaande gedeelte ‘Onderwerp van het verzoek’. Voeg eventuele informatie en documenten toe aan het formulier.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik verklaar en verklaar dat de informatie en documenten die ik in de aanvraag heb verstrekt juist zijn, dat uw bedrijf aanvullende informatie en documenten kan opvragen om mijn aanvraag af te ronden, en dat als er kosten aan verbonden zijn, ik mogelijk de vastgestelde vergoeding moet betalen. door het College Bescherming Persoonsgegevens.

In lijn met de verzoeken die ik hierboven heb gesteld, verzoek ik u vriendelijk mijn aanvraag te beoordelen en te informeren.

*Als de eigenaar van de persoonsgegevens jonger is dan 19 jaar, kunnen zijn ouders of voogd, of zijn voogd als hij onder voogdij staat, of de persoon aan wie de betrokkene in dit verband uitdrukkelijk volmacht heeft gegeven, een aanvraag indienen als zij documenteren deze situatie.

Relevante persoon die de aanvraag indient

Naam en achternaam :

Handtekening :

Vraag

1. Ik wil weten of uw bedrijf persoonlijke gegevens over mij verwerkt.

2. Als zij persoonsgegevens over mij verwerkt, vraag ik informatie over deze gegevensverwerkingsactiviteiten.

3. Als er persoonsgegevens over mij worden verwerkt, wil ik weten wat het doel van de verwerking is en of deze in overeenstemming met dit doel worden gebruikt.

4. Als mijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in binnen- of buitenland, wil ik graag weten wat deze derden zijn.

5. Ik denk dat mijn persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn verwerkt en ik wil dat deze gecorrigeerd worden.

6. Hoewel mijn persoonlijke gegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de wet en andere relevante wettelijke bepalingen, ben ik van mening dat de redenen die de verwerking vereisen, zijn verdwenen en binnen dit kader verzoek ik om verwijdering of vernietiging van mijn persoonlijke gegevens.

7. Ik wil graag dat mijn persoonsgegevens, waarvan ik denk dat ze onvolledig of onjuist zijn verwerkt, worden gecorrigeerd door de derden aan wie ze zijn doorgegeven.

8. Hoewel mijn persoonlijke gegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de wet en andere relevante wettelijke bepalingen, denk ik dat de redenen die verwerking vereisen, zijn geëlimineerd en in deze context verzoek ik dat mijn persoonlijke gegevens door derden worden verwijderd of vernietigd.

9. Ik ben van mening dat mijn verwerkte persoonsgegevens uitsluitend via automatische systemen zijn geanalyseerd en als gevolg van deze analyse is er een resultaat tegen mij ontstaan. Ik betwist deze conclusie.

10. Ik heb schade geleden door onrechtmatige verwerking van mijn persoonsgegevens. Ik eis vergoeding van deze schade.

Dit door u ingevulde sollicitatieformulier is opgesteld om uw relatie vast te stellen en uw sollicitatie accuraat en binnen de wettelijke termijn te kunnen beantwoorden met betrekking tot uw eventuele persoonsgegevens die door ons Bedrijf worden verwerkt. Om juridische risico’s die kunnen voortvloeien uit het illegaal en oneerlijk delen van gegevens uit te sluiten en vooral om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen, behoudt zij zich het recht voor om aanvullende documenten en informatie (zoals een kopie van een identiteitskaart of rijbewijs) op te vragen voor identificatie en autorisatiebepaling. Als de informatie met betrekking tot uw verzoeken die binnen de reikwijdte van het formulier zijn ingediend, niet accuraat en actueel is, of als er een ongeoorloofde aanvraag wordt gedaan, aanvaardt ons bedrijf geen verantwoordelijkheid voor verzoeken die voortkomen uit dergelijke onjuiste informatie of ongeoorloofde aanvraag, of voor eventuele verstoringen die kunnen optreden tijdens het verzenden van onze antwoorden naar de door u opgegeven adressen.